Instruction (Polish version)

Ogólna struktura pracy

• Dokument – Microsoft word
• Czcionka –Times New Roman
• Rozmiar czcionki – 12
• Marginesy – 2 cm
• Interlinia – 1,5 
• Wyrównanie tekstu – justowane 
• Numeracja stron – wymagana
• Wstawianie numerów wierszy w rękopisie dla ułatwienia recenzowania i edycji 
• Podział wyrazów – wyłączony
• Standardowy podział na akapity (Wprowadzenie, Materiał i Metody, Wyniki, Dyskusja, Bibliografia)
• Tylko jedna spacja odstępu po zakończeniu zdania kropką.
• Język nadsyłanych prac: angielski lub polski

Kategoria przysyłanych prac

Autor korespondencyjny zobowiązany jest do określenia w której kategorii powinien znaleźć się przesyłany artykuł (krótki komunikat badawczy czy praca pełnotekstowa). 
• Krótki komunikat badawczy
Desygnowany jest do prac badawczych (obserwacyjnych i eksperymentalnych) o objętości nie przekraczającej 5400 znaków (ze spacjami) i zawierających łącznie nie więcej jak 8 tabel/rycin. Do liczby znaków nie zalicza się bibliografia oraz tabele i ryciny. Prace mogą być przysyłane w języku polskim lub angielskim. Preferowane są prace przysyłane w języku angielskim. W przypadku prac w języku polskim redakcja zobowiązuje się do przetłumaczenia tekstu na język angielski. Dla prac w języku angielskim redakcja dokona korekty językowej nadesłanych prac. Koszty tłumaczenia i/lub korekty językowej ponosi redakcja
• Praca pełnotekstowa
Tutaj przyjmowane są prace badawcze, jak również prace przeglądowe (narracyjne, analityczne) o objętości do 25 000 znaków (ze spacjami) i łącznie 6 tabel/rycin. Do liczby znaków nie zalicza się bibliografii oraz tabel i rycin. Prace mogą być przysyłane w języku polskim lub angielskim. Preferowane są prace przysyłane w języku angielskim. W przypadku prac w języku polskim redakcja zobowiązuje się do przetłumaczenia nieprzekraczającej 5400 liczby znaków na język angielski. Dla prac w języku angielskim redakcja dokona bezpłatnej korekty językowej nadesłanych prac, ale tylko w wymiarze 5400 liczby znaków. Koszty tłumaczenia/korekty pozostałej części tekstu ponoszą autorzy pracy. Koszt tłumaczenia każdej dodatkowej strony (1500 znaków) wynosi 35 złotych brutto. Z kolei korekta językowa dodatkowej strony (1500 znaków) wynosi 25-35 złotych brutto (cena zależy od jakości tłumaczenia).

Sposób nadsyłania prac

Na adres redakcji pha@awf.katowice.pl należy przesłać minimum trzy oddzielne pliki: 
PIERWSZY PLIK: powinien zawierać stronę tytułową, streszczenie wraz z tekstem głównym, bibliografię i tabele. Należy zapisać plik jako trzy pierwsze słowa tematu pracy. Przykład: „Morphological changes of the lateral abdominal muscles in adolescent football players” należy plik zatytułować – ” Morphological changes of _strona tytułowa ”. Należy przesłać w pliku word (.doc lub.docx) xx
• DRUGI PLIK: powinien zawierać oświadczenia autorów: do pobrania ze strony redakcji. xx
• TRZECI PLIK: powinien zawierać zgodę na tłumaczenie jeżeli artykuł napisany jest w języku polskim lub zgodę na korektę (correction agreement) dla prac przesyłanych w języku angielskim: do pobrania ze strony redakcji. xx
• KOLEJNE PLIKI (o ile konieczne): powinny zawierać ryciny. Każda rycina w oddzielnym pliku. Format plików .JPG lub .TIFF

Strona tytułowa z danymi autorów

Zawierać powinna:
• Tytuł pracy
• Nazwiska Autorów:
Pełnie imię (nie inicjały) i nazwisko (napisane kursywą), wyrównanie do lewej, wraz z pełną afiliacją w stopce.
• Afiliacje
• Należy podać kategorię pracy (krótki komunikat, praca pełnotekstowa)
Uwaga!!!! 
W przypadku pracy napisanej w języku polskim należy dołączyć oświadczenia o zgodzie:
– na tłumaczenie artykułu przez redakcję PHA (link do oświadczenia) i ewentualną partycypacje w kosztach tłumaczenia (część pracy przekraczająca 5400 znaków). 
W przypadku pracy napisanej w języku angielskim należy dołączyć oświadczenia o zgodzie:
– na partycypacje w ewentualnych kosztach korekty językowej (część pracy przekraczająca 5400 znaków) (link do oświadczenia). 
Dane autora korespondencyjnego:
Afiliacja, adres, nr. telefonu, fax, adres email.
• Podziękowania (jeżeli konieczne)
• Propozycję co najmniej dwóch potencjalnych recenzentów (warunek konieczny):
Imię i nazwisko, adres email i afiliacja każdego z proponowanych recenzentów. 
Mile widziane krótkie wyjaśnienie wyboru recenzentów.

Kolejne strony – bez danych autorów

Tytuł
Pogrubiony, rozmiar czcionki 16, wyśrodkowany, nie należy używać wielkich liter (nie drukowanymi)

Streszczenie
• Niestrukturyzowane streszczenie w formie jednego akapitu. 
• Streszczenie nie powinno przekraczać 250 słów i powinno być w języku angielskim.
• Wyrównanie (justowanie) – wyjustuj
Należy pamiętać, że streszczenie powinno być spójne z pełnym tekstem, dostarczać pełnych informacji o przeprowadzonych badaniach, zawierać zwięzłe i jasno postawione pytania badawcze, zastosowane metody, wyniki i odpowiedzi na wcześniej zadane pytania badawcze (wnioski).

Słowa kluczowe
• Pod streszczeniem należy podać od trzech do sześciu słów kluczowych, które nie są wymienione w tytule. Słowa kluczowe powinny być w języku angielskim. 
• Wyrównaj: justowanie.

Tekst główny
• Tytuł poszczególnych części: Pogrubiony, rozmiar czcionki 14 
• Podrozdziały (podsekcje) jeżeli konieczne: kursywa, rozmiar czcionki 14 
• Wyrównanie – justowanie

Wstęp
• Powinien być zrozumiały dla czytelnika, wprowadzać go w omawianą tematykę i wyjaśniać powód prowadzonych badań. Pod koniec wstępu należy jasno sprecyzować cel pracy i w razie konieczności postawić odpowiednie pytania badawcze.
• Nie należy w tej części pacy dokonywać wyczerpującego przeglądu literatury.

Materiał i metody
• W sekcji materiał i metody należy umieścić jasny opis metodologii badań, szczegółowo opisać procedurę i zastosowane narzędzia, tak aby badania mogły zostać powtórzone (odtworzone) przez innych naukowców. Sekcja może zostać podzielona na podrozdziały (materiał badawczy, narzędzia badawcze, procedura, analiza statystyczna, itp.). 
• Każdy podrozdział powinien być pisany kursywą (rozmiar czcionki 14).


Materiał badawczy
• Powinien zawierać opis grupy badawczej, liczba uczestników, kryteria włączenia/ wyłączenie z badań, dane demograficzne (wiek, płeć, wysokość ciała, masa ciała itp. – wartości średnie z odchyleniem standardowym), itp.
• W przypadku badań klinicznych wymagana jest zgoda lokalnej Komisji Bioetycznej i należy postępować zgodnie z zasadami Deklaracji Helsińskiej – należy to jednoznacznie zaznaczyć w tej części pracy.

Metody
• Ta część powinna zawierać opis wykorzystanych kwestionariuszy, wywiadów oraz obiektywnych narzędzi badań. Włączając szczegółowy opis charakterystyki narzędzi badawczych (skale/ocenę itp.)

Procedury
 Należy wyjaśnić jak i gdzie, a także kto przeprowadził badanie.

Analiza statystyczna
• Tutaj należy opisać zastosowane analizy statystyczne.

Wyniki
• Wyniki powinny być przedstawione w sposób logiczny i dokładny.
• Wyniki zamieszczone w tekście nie mogą zostać powtórzone i zaprezentowane w inny sposób (tabela/wykres/rycina). Nie powinny również zawierać tych samych treści, które mogą pojawić się w dyskusji.
• Stosowane jednostki, ilości i formuły powinny być wyrażone według międzynarodowego systemu (układ si). 
• Wszystkie wymiary należy podać w jednostkach metrycznych.

Dyskusja
• Powinna odnosić własne wyniki do wyników innych badań, podkreślać nowe i istotne, a także przytaczać wnioski pochodzące z przeprowadzonego badania (zwyczajowo ostatni akapit). W tej części pracy autorzy zobligowani są również do wskazania słabych i mocnych stron przeprowadzonych badań.

Piśmiennictwo
• Cytowania w tekście – Odwołania powinny być cytowane w tekście przez podanie odpowiedniego numeru w nawiasie kwadratowym – Badacze stwierdzili istnienie zależności pomiędzy analizowanymi zmiennymi [1,2].
• W tekście odnośniki powinny być w kolejności cytowań. 
• Autorzy są odpowiedzialni za poprawność odnośników. 
• Wszystkie wymienione pozycje w spisie piśmiennictwa muszą być cytowane w tekście. Maksymalna ilość piśmiennictwa nie może przekroczyć 20 pozycji dla krótkiego komunikatu. Dla pozostałych prac badawczych liczba piśmiennictwa nie może przekraczać 30 pozycji, z wyłączeniem prac przeglądowych, w których nie ma limitu liczby cytowanych prac. 
• Spis bibliografii – jak tekst główny (czcionka TNR, rozmiar 12, interlinia 1,5). 
• W spisie bibliografii – przy maksymalnie 6 autorach należy podać wszystkich; przy 7 i powyżej 7 autorów – należy wpisać pierwszych 3 oraz dodać „et al.”

Journal article
[1] Pulkovski N, Mannion AF, Caporaso F, Toma V, Gubler D, Helbling D, et al. Ultrasound assessment of transversus abdominis muscle contraction ratio during abdominal hollowing: a useful tool to distinguish between patients with chronic low back pain and healthy controls? Eur Spine J 2012;21:750-9.

W sytuacji, gdy cytowany artykuł ma tylko numer DOI to: 
[1] Pulkovski N, Mannion AF, Caporaso F, Toma V, Gubler D, Helbling D, et al. Ultrasound assessment of transversus abdominis muscle contraction ratio during abdominal hollowing: a useful tool to distinguish between patients with chronic low back pain and healthy controls? Eur Spine J 2012. Doi: 10.1007/s00586-011-1707-8.

Book chapter
[2] Hides J, Richardson C, Hodges P. Local segmental control. In: Richardson C, Hodges P, Hides J, eds. Therapeutic Exercise and lumbopelvic Stabilisation, Edinburg: Churchill Livingstone; 2004, 185–220.

Entire book
[3] Stewart JD, ed. Focal Peripheral Neuropathies. 3rd ed. Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins; 2000.

Materiały pokonferencyjne
Piśmiennictwo nieopublikowanych materiałów pokonferencyjnych nie będzie akceptowane.

Prace dyplomowe 
Piśmiennictwo z prac dyplomowych i doktorskich nie będzie akceptowane.

Tabele i ryciny
• Nie należy umieszczać tabel i rycin w tekście manuskryptu. Tabele należy umieścić na osobnych stronach – na końcu manuskryptu, po rozdziale piśmiennictwo. Z kolei ryciny należy przesyłać w oddzielnym pliku. 
• W tekście głównym należy zaznaczyć miejsce wstawienia tabeli lub ryciny. 
• Tabele, ryciny, powinny być kolejno numerowane (np. tabela 1, rycina 1).
• Tytuły tabel/rycin powinny być pogrubione i wyrównane do prawej.
• Wszelkie opisy powinny znajdować się poniżej tabel/rycin – napisane kursywą i wyśrodkowane.
• Maksymalny rozmiar tabel/wykresów/rycin wynosić powinien 14 x 20 cm. Minimalny rozmiar czcionki 8. Możliwość pogrubienia krawędzi.
• Tabele/ryciny – tylko pionowo umieszczone.
• Tytuły tabel należy umieścić nad tabelą.
• Tytuły rycin należy umieścić po bibliografii.
• Ryciny należy przesyłać w formacie .JPG lub .TIFF (każda rycina w oddzielnym pliku).
• Legendę tabeli/ryciny należy umieścić poniżej tabeli/ryciny. 
• Tytuły i tekst zawarty w tabelach/rycinach powinny być sporządzony w języku angielskim – również, gdy wysyłany jest artykuł w języku polskim. W szczególności dotyczy to tekstu umieszczonego na rycinach, gdyż redakcja może nie mieć możliwości naniesienia tłumaczonego tekstu.