Ogólna struktura pracy


• Dokument - Microsoft word
• Czcionka –Times New Roman
• Rozmiar czcionki – 12
• Marginesy – 2 cm
• Interlinia – 1,5
• Wyrównanie tekstu – justowane
• Numeracja stron - wymagana
• Wstawianie numerów wierszy w rękopisie dla ułatwienia recenzowania i edycji
• Podział wyrazów – wyłączony
• Standardowy podział na akapity (Wprowadzenie, Materiał i Metody, Wyniki, Dyskusja, Bibliografia)
• Tylko jedna spacja odstępu po zakończeniu zdania kropką.
• Język nadsyłanych prac: angielski lub polski

Kategoria przysyłanych prac

Autor korespondencyjny zobowiązany jest do określenia w której kategorii powinien znaleźć się przesyłany artykuł (krótki komunikat badawczy czy praca pełnotekstowa).
Krótki komunikat badawczy
Desygnowany jest do prac badawczych (obserwacyjnych i eksperymentalnych) o objętości nie przekraczającej 5400 znaków (ze spacjami) i zawierających łącznie nie więcej jak 8 tabel/rycin. Do liczby znaków nie zalicza się bibliografia oraz tabele i ryciny. Prace mogą być przysyłane w języku polskim lub angielskim. Preferowane są prace przysyłane w języku angielskim. W przypadku prac w języku polskim redakcja zobowiązuje się do przetłumaczenia tekstu na język angielski. Dla prac w języku angielskim redakcja dokona korekty językowej nadesłanych prac. Koszty tłumaczenia i/lub korekty językowej ponosi redakcja.
Praca pełnotekstowa
Tutaj przyjmowane są prace badawcze, jak również prace przeglądowe (narracyjne, analityczne) o objętości do 25 000 znaków (ze spacjami) i łącznie 6 tabel/rycin. Do liczby znaków nie zalicza się bibliografii oraz tabel i rycin. Prace mogą być przysyłane w języku polskim lub angielskim. Preferowane są prace przysyłane w języku angielskim. W przypadku prac w języku polskim redakcja zobowiązuje się do przetłumaczenia nieprzekraczającej 5400 liczby znaków na język angielski. Dla prac w języku angielskim redakcja dokona bezpłatnej korekty językowej nadesłanych prac, ale tylko w wymiarze 5400 liczby znaków. Koszty tłumaczenia/korekty pozostałej części tekstu ponoszą autorzy pracy. Koszt tłumaczenia każdej dodatkowej strony (1500 znaków) wynosi 35 złotych brutto. Z kolei korekta językowa dodatkowej strony (1500 znaków) wynosi 25-35 złotych brutto (cena zależy od jakości tłumaczenia).

Sposób nadsyłania prac

Na adres redakcji This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. należy przesłać minimum trzy oddzielne pliki:
PIERWSZY PLIK: powinien zawierać stronę tytułową, streszczenie wraz z tekstem głównym, bibliografię i tabele. Należy zapisać plik jako trzy pierwsze słowa tematu pracy. Przykład: „Morphological changes of the lateral abdominal muscles in adolescent football players” należy plik zatytułować – ” Morphological changes of _strona tytułowa ”. Należy przesłać w pliku word (.doc lub.docx) xx
• DRUGI PLIK: powinien zawierać oświadczenia autorów: do pobrania ze strony redakcji. xx
• TRZECI PLIK: powinien zawierać zgodę na tłumaczenie jeżeli artykuł napisany jest w języku polskim lub zgodę na korektę (correction agreement) dla prac przesyłanych w języku angielskim: do pobrania ze strony redakcji. xx
• KOLEJNE PLIKI (o ile konieczne): powinny zawierać ryciny. Każda rycina w oddzielnym pliku. Format plików .JPG lub .TIFF

Strona tytułowa z danymi autorów

Zawierać powinna:
• Tytuł pracy
• Nazwiska Autorów:
Pełnie imię (nie inicjały) i nazwisko (napisane kursywą), wyrównanie do lewej, wraz z pełną afiliacją w stopce.
• Afiliacje
• Należy podać kategorię pracy (krótki komunikat, praca pełnotekstowa)
Uwaga!!!!
W przypadku pracy napisanej w języku polskim należy dołączyć oświadczenia o zgodzie:
- na tłumaczenie artykułu przez redakcję PHA (link do oświadczenia) i ewentualną partycypacje w kosztach tłumaczenia (część pracy przekraczająca 5400 znaków).
W przypadku pracy napisanej w języku angielskim należy dołączyć oświadczenia o zgodzie:
- na partycypacje w ewentualnych kosztach korekty językowej (część pracy przekraczająca 5400 znaków) (link do oświadczenia).
Dane autora korespondencyjnego:
Afiliacja, adres, nr. telefonu, fax, adres email.
• Podziękowania (jeżeli konieczne)
• Propozycję co najmniej dwóch potencjalnych recenzentów (warunek konieczny):
Imię i nazwisko, adres email i afiliacja każdego z proponowanych recenzentów.
Mile widziane krótkie wyjaśnienie wyboru recenzentów.

Kolejne strony – bez danych autorów

Tytuł
Pogrubiony, rozmiar czcionki 16, wyśrodkowany, nie należy używać wielkich liter (nie drukowanymi)

Streszczenie
• Niestrukturyzowane streszczenie w formie jednego akapitu.
• Streszczenie nie powinno przekraczać 250 słów i powinno być w języku angielskim.
• Wyrównanie (justowanie) - wyjustuj
Należy pamiętać, że streszczenie powinno być spójne z pełnym tekstem, dostarczać pełnych informacji o przeprowadzonych badaniach, zawierać zwięzłe i jasno postawione pytania badawcze, zastosowane metody, wyniki i odpowiedzi na wcześniej zadane pytania badawcze (wnioski).

Słowa kluczowe
• Pod streszczeniem należy podać od trzech do sześciu słów kluczowych, które nie są wymienione w tytule. Słowa kluczowe powinny być w języku angielskim.
• Wyrównaj: justowanie.

Tekst główny
• Tytuł poszczególnych części: Pogrubiony, rozmiar czcionki 14
• Podrozdziały (podsekcje) jeżeli konieczne: kursywa, rozmiar czcionki 14
• Wyrównanie – justowanie

Wstęp
• Powinien być zrozumiały dla czytelnika, wprowadzać go w omawianą tematykę i wyjaśniać powód prowadzonych badań. Pod koniec wstępu należy jasno sprecyzować cel pracy i w razie konieczności postawić odpowiednie pytania badawcze.
• Nie należy w tej części pacy dokonywać wyczerpującego przeglądu literatury.

Materiał i metody
• W sekcji materiał i metody należy umieścić jasny opis metodologii badań, szczegółowo opisać procedurę i zastosowane narzędzia, tak aby badania mogły zostać powtórzone (odtworzone) przez innych naukowców. Sekcja może zostać podzielona na podrozdziały (materiał badawczy, narzędzia badawcze, procedura, analiza statystyczna, itp.).
• Każdy podrozdział powinien być pisany kursywą (rozmiar czcionki 14).


Materiał badawczy
• Powinien zawierać opis grupy badawczej, liczba uczestników, kryteria włączenia/ wyłączenie z badań, dane demograficzne (wiek, płeć, wysokość ciała, masa ciała itp. – wartości średnie z odchyleniem standardowym), itp.
• W przypadku badań klinicznych wymagana jest zgoda lokalnej Komisji Bioetycznej i należy postępować zgodnie z zasadami Deklaracji Helsińskiej – należy to jednoznacznie zaznaczyć w tej części pracy.

Metody
• Ta część powinna zawierać opis wykorzystanych kwestionariuszy, wywiadów oraz obiektywnych narzędzi badań. Włączając szczegółowy opis charakterystyki narzędzi badawczych (skale/ocenę itp.)

Procedury
Należy wyjaśnić jak i gdzie, a także kto przeprowadził badanie.

Analiza statystyczna
• Tutaj należy opisać zastosowane analizy statystyczne.

Wyniki
• Wyniki powinny być przedstawione w sposób logiczny i dokładny.
• Wyniki zamieszczone w tekście nie mogą zostać powtórzone i zaprezentowane w inny sposób (tabela/wykres/rycina). Nie powinny również zawierać tych samych treści, które mogą pojawić się w dyskusji.
• Stosowane jednostki, ilości i formuły powinny być wyrażone według międzynarodowego systemu (układ si).
• Wszystkie wymiary należy podać w jednostkach metrycznych.

Dyskusja
• Powinna odnosić własne wyniki do wyników innych badań, podkreślać nowe i istotne, a także przytaczać wnioski pochodzące z przeprowadzonego badania (zwyczajowo ostatni akapit). W tej części pracy autorzy zobligowani są również do wskazania słabych i mocnych stron przeprowadzonych badań.

Piśmiennictwo
• Cytowania w tekście - Odwołania powinny być cytowane w tekście przez podanie odpowiedniego numeru w nawiasie kwadratowym - Badacze stwierdzili istnienie zależności pomiędzy analizowanymi zmiennymi [1,2].
• W tekście odnośniki powinny być w kolejności cytowań.
• Autorzy są odpowiedzialni za poprawność odnośników.
• Wszystkie wymienione pozycje w spisie piśmiennictwa muszą być cytowane w tekście. Maksymalna ilość piśmiennictwa nie może przekroczyć 20 pozycji dla krótkiego komunikatu. Dla pozostałych prac badawczych liczba piśmiennictwa nie może przekraczać 30 pozycji, z wyłączeniem prac przeglądowych, w których nie ma limitu liczby cytowanych prac.
• Spis bibliografii – jak tekst główny (czcionka TNR, rozmiar 12, interlinia 1,5).
• W spisie bibliografii – przy maksymalnie 6 autorach należy podać wszystkich; przy 7 i powyżej 7 autorów – należy wpisać pierwszych 3 oraz dodać "et al."

Journal article
[1] Pulkovski N, Mannion AF, Caporaso F, Toma V, Gubler D, Helbling D, et al. Ultrasound assessment of transversus abdominis muscle contraction ratio during abdominal hollowing: a useful tool to distinguish between patients with chronic low back pain and healthy controls? Eur Spine J 2012;21:750-9.

W sytuacji, gdy cytowany artykuł ma tylko numer DOI to:
[1] Pulkovski N, Mannion AF, Caporaso F, Toma V, Gubler D, Helbling D, et al. Ultrasound assessment of transversus abdominis muscle contraction ratio during abdominal hollowing: a useful tool to distinguish between patients with chronic low back pain and healthy controls? Eur Spine J 2012. Doi: 10.1007/s00586-011-1707-8.

Book chapter
[2] Hides J, Richardson C, Hodges P. Local segmental control. In: Richardson C, Hodges P, Hides J, eds. Therapeutic Exercise and lumbopelvic Stabilisation, Edinburg: Churchill Livingstone; 2004, 185–220.

Entire book
[3] Stewart JD, ed. Focal Peripheral Neuropathies. 3rd ed. Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins; 2000.

Materiały pokonferencyjne
Piśmiennictwo nieopublikowanych materiałów pokonferencyjnych nie będzie akceptowane.

Prace dyplomowe
Piśmiennictwo z prac dyplomowych i doktorskich nie będzie akceptowane.

Tabele i ryciny
• Nie należy umieszczać tabel i rycin w tekście manuskryptu. Tabele należy umieścić na osobnych stronach - na końcu manuskryptu, po rozdziale piśmiennictwo. Z kolei ryciny należy przesyłać w oddzielnym pliku.
• W tekście głównym należy zaznaczyć miejsce wstawienia tabeli lub ryciny.
• Tabele, ryciny, powinny być kolejno numerowane (np. tabela 1, rycina 1).
• Tytuły tabel/rycin powinny być pogrubione i wyrównane do prawej.
• Wszelkie opisy powinny znajdować się poniżej tabel/rycin – napisane kursywą i wyśrodkowane.
• Maksymalny rozmiar tabel/wykresów/rycin wynosić powinien 14 x 20 cm. Minimalny rozmiar czcionki 8. Możliwość pogrubienia krawędzi.
• Tabele/ryciny - tylko pionowo umieszczone.
• Tytuły tabel należy umieścić nad tabelą.
• Tytuły rycin należy umieścić po bibliografii.
• Ryciny należy przesyłać w formacie .JPG lub .TIFF (każda rycina w oddzielnym pliku).
• Legendę tabeli/ryciny należy umieścić poniżej tabeli/ryciny.
• Tytuły i tekst zawarty w tabelach/rycinach powinny być sporządzony w języku angielskim – również, gdy wysyłany jest artykuł w języku polskim. W szczególności dotyczy to tekstu umieszczonego na rycinach, gdyż redakcja może nie mieć możliwości naniesienia tłumaczonego tekstu.

ISSN

2392-2664


Editor

 

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.